org.apache.jackrabbit.core.fs.db
Classes 
DB2FileSystem
DbFileSystem
DerbyFileSystem