Class TestAll

 • All Implemented Interfaces:
  junit.framework.Test

  public class TestAll
  extends junit.framework.TestCase
  TestAll...
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   TestAll()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static junit.framework.Test suite()  
   • Methods inherited from class junit.framework.TestCase

    assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertFalse, assertFalse, assertNotNull, assertNotNull, assertNotSame, assertNotSame, assertNull, assertNull, assertSame, assertSame, assertTrue, assertTrue, countTestCases, createResult, fail, fail, failNotEquals, failNotSame, failSame, format, getName, run, run, runBare, runTest, setName, setUp, tearDown, toString
  • Constructor Detail

   • TestAll

    public TestAll()
  • Method Detail

   • suite

    public static junit.framework.Test suite()